0
0
0
0
1
11
Dębowe Tarasy Logo
Debowetarasy.pl / Regulamin
Nowe mieszkania w Katowicach

Regulamin

§1
Definicje

1. Właścicielem strony internetowej www.debowetarasy.pl („Strona Internetowa”) jest spółka Dębowe Tarasy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa III Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000272374, NIP 6342640036 („Właściciel”).
2. Użytkownikiem jest osoba odwiedzająca Stronę Internetową („Użytkownik”).
§2
Postanowienia ogólne

1. Strona Internetowa jest przeznaczona do informowania Użytkowników o bieżącej sprzedaży apartamentów, wspierania procesu najmu oraz utrzymywania kontaktu z Użytkownikami.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Strony Internetowej, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.
3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 2 Właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§3
Odpowiedzialność za treść

1. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczane na Stronie Internetowej były aktualne, kompletne oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże nie może tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie takich informacji oraz za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione wskutek podjęcia takich decyzji.
2. Na Stronie Internetowej mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
3.    Wszelkie informacje prezentowane w ramach Strony Internetowej (w tym m. in. wizualizacje, plany, rysunki oraz ceny) mają charakter wyłącznie informacyjny i tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§4
Funkcjonowanie Strony Internetowej

1. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany formatu i treści Strony Internetowej, jej uzupełniania, skracania, zawieszania funkcjonowania lub całkowitego wycofania w każdej chwili.
2. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, jednakże nie gwarantuje, że Strona Internetowa będzie działać bez awarii i przerw.

§5
Prawa autorskie

1. Użytkownik może odwiedzić każdą część Strony Internetowej, a także wydrukować dowolną lub wszystkie strony na własny użytek.
2. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawo do używania, kopiowania oraz dystrybuowania wszystkich materiałów i danych zawartych na Stronie Internetowej podlega w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie materiałów i danych zawartych na Stronie Internetowej, za wyjątkiem sytuacji określonych w pkt 1 powyżej, wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Właściciela.
§6
Wskazówki techniczne
1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści Strony Internetowej.

§7
Postanowienia końcowe

1. W razie jakichkolwiek uwag dotyczących działalności Strony Internetowej, Użytkownik może zgłaszać je Właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres
2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na Stronie Internetowej.
Wyszukaj mieszkanie:
Budynek
A5
C3
A6
Powierzchnia
0m2
0m2
Ilość pokoi
0
0
Piętro
1
11
Tylko dostępne mieszkania
Dostępne w programie MdM
mniej szczegółów
więcej szczegółów